Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2014

fantasgolada
16:18
1267 1729
Reposted fromlambadada lambadada

October 28 2014

fantasgolada
22:06
9917 f1b0
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

October 23 2014

fantasgolada
10:02
0042 e374 500
Reposted fromhandlujztym handlujztym

October 21 2014

fantasgolada
09:49
2094 6d58 500
Michał Mozolewski
Reposted frompanidynia panidynia

August 27 2014

fantasgolada
15:53
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viaAmericanlover Americanlover

August 24 2014

fantasgolada
19:48
9670 18c4 500

Ryohei Hase. ( 2009 )
Reposted frompaintingss paintingss
fantasgolada
19:48
9816 4224
Reposted fromhistoriahisterii historiahisterii
fantasgolada
19:47
9915 7c20

Ryohei Hase - Ból.
Reposted frompaintingss paintingss
fantasgolada
19:45
0059 1175 500

Ryohei Hase. ( 2011 )
Reposted frompaintingss paintingss
19:25
1301 8d5f 500

Pulp Fiction.

Reposted fromnickdrake nickdrake
fantasgolada
19:14
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromwhatu whatu
fantasgolada
19:12
1013 7e70
Reposted fromAmericanlover Americanlover
fantasgolada
19:10

The Devil's Advocate

Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave
06:19
5472 1bd5
Reposted fromxuu xuu
05:55
5548 54db 500
Reposted fromciza ciza

August 21 2014

fantasgolada
19:43
9579 8e29
Reposted fromtinks tinks
fantasgolada
19:40
9853 8054
Reposted fromtinks tinks
fantasgolada
19:34
9876 d5ec
Reposted fromcasanovared casanovared
fantasgolada
19:34
9892 708a
Reposted fromMejahfon Mejahfon

August 17 2014

07:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl